SANIĞA GÖNDERİLEN DAVETİYEDE İHTAR İÇEREN MEŞRUHAT BULUNMAMASI

Yargıtay, sanığa gönderilen davetiyede, sanığın duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda duruşmaya devam edilerek hükmün açıklanacağına ilişkin ihtarı içeren meşruhat bulunmaması halinde, sanığın savunması ve delilleri sorulmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılarak mahkumiyet hükümleri kurulmasının kanuna aykırı olduğuna karar verdi. Yargıtay kararı şu şekildedir:

CMK’nın 231/11. maddesi uyarınca, sanık tarafından denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, duruşma açılmasını müteakip, sanığın duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda duruşmaya devam edilerek hükmün açıklanacağına ilişkin ihtarı içeren meşruhatlı davetiye ile duruşmadan haberdar edilerek savunması alındıktan sonra, hükmün açıklanmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, sanığa gönderilen davetiyede bu meşruhat bulunmamasına rağmen; mahkemece bu husus gözetilmeyerek duruşmaya devamla, sanığın savunması ve delilleri sorulmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılarak mahkumiyet hükümleri kurulmak suretiyle CMK’nın 147, 176, 177 ve 191. maddelerine muhalefet edilmesi,
Kanuna aykırı, sanık …’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden …” (Yarg. 18. C.D., 17/09/2020 T., 2019/12052 E., 2020/9793 K.).

Kaynak: www.corpus.com.tr