ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Yargıtay, malvarlığına yönelen bir eylem neticesinde bir zarar söz konusu olduğu zaman manevi tazminatın istenemeyeceğine karar verdi.

Yargıtayın söz konusu kararına göre “Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. Dava ve sözleşme tarihinde yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi gereğince kişilik haklarında zarara uğratılan kimse, kusur varsa zararın tazminini ve bu kapsamda manevi zarar sebebiyle de manevi tazminatın ödetilmesini isteyebilir. Ancak bu hüküm mal varlığına dair zarar halini kapsamamaktadır. Mal varlığına yönelen bir eylem az veya çok, kişiyi manevi bir üzüntüye düşürebilir. Fakat böyle bir üzüntü BK’nın 49. ve MK’nın 24. maddelerinde korunan kişisel hakların ihlalinden doğan bir eylem niteliğinde değildir. Somut olayda da icra baskısı altında fazla ödeme yapılmak suretiyle zararın doğduğu iddia edilmiş buna göre manevi giderim istenmiş ise de davacının bu yöndeki talebi mal varlığına yönelen bir eylem niteliğinde olup açıklanan olgulara göre değerlendirilerek manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekirken kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bu nedenlerle davalı yararına bozulması gerekmiştir.”. (Yarg. 15. H.D., 25/02/2019 T., 2018/5578 E., 2019/794 K.)

Kaynak: www.corpus.com.tr