TACİRİN FİİLEN TİCARETİ TERK ETMESİ
TİCARET SİCİLİNE BİLDİRİM VE MAL BEYANNAMESİ VERME ZORUNLULUĞU

Tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi bu durumu on beş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesini, bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini içeren bir mal beyannamesi vermemesini hukuka aykırı buldu.

Yargıtayın söz konusu kararına göre; Sanığa isnat edilen suçun oluşabilmesi için tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi bu durumu on beş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi, bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini içeren bir mal beyannamesi vermemesinin gerekmesi nedeniyle, dosya kapsamı itibariyle, borçlu şirketin 13/03/2015 tarihli haciz zaptına göre sicile kayıtlı bulunduğu adreste bulunamadığı, borçlu şirketin yaptırılan zabıta araştırmasına göre sicil adresinde bulunmadığının tespit edildiği, sanıkla yapılan görüşmede zabıtaya bildirmiş olduğu “Atatürk Mah. … Sok. No:40/28 …..” adresinde yaptırılan zabıta araştırmasında da adreste faaliyetinin bulunmadığının anlaşıldığı, … Vergi Dairesi Müdürlüğünden gelen yazıya göre de şikayet tarihinden önce 30/08/2014 tarihinde resen terk işleminin yapıldığı ve … Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre de sanığın şirketin yetkilisi olduğu, borçlu şirketin şikayet tarihi itibariyle sicil kaydının devam ettiği ve İİK’nın 44. maddesine uygun bir mal beyanını vermediği anlaşılmakla; suçun unsurlarının oluştuğu ve sanığın mahkumiyetine karar verilmesi yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 01/10/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (Yargıtay 12. H.D., 01/10/2019 T., 2019/3717 E., 2019/13865 K.)

Kaynak: www.corpus.com.tr